20 de novembre 2008

312. Persones llibre / Book people

......

3. El Projecte Fahrenheit 451 busca crear un vincle entre totes les persones llibre, crear una organització per a resistir enfront de la tendència real, la “dictadura” que, si no prohibeix sí que impedeix de fet que llegim, que pensem, que parlem entre nosaltres d' alguna cosa diferent i amb matissos.
.
3 . Fahrenheit 451 Project seeks to create a link between all those book people, to create an organization to resist facing the real trend, the "dictatorship" which, although not prohibiting it actually doesn't permit us that we read, that we think, that we talk about something different and with nuances.
.